true

Almindelige låne- og brugervilkår

- alarmkomponent

Herunder finder du vilkår for bestilling af alarmkomponenter fra Verisure A/S

1 Definitioner

1.1 Medmindre andet fremgår af teksten eller af omstændighederne i øvrigt, skal de nedenfor anførte definitioner være gældende i disse Låne- og brugervilkår:

"Alarmkomponent" betyder en centralenhed med et stk. tilvalgt komponent identificeret ved et unikt serienummer.

"Kunden" betyder den Tryg forsikringskunde, der som en del af sin forsikringsaftale med Tryg Forsikring har fået tilbudt en Alarmkomponent af Tryg Forsikring til levering via Verisure, og som har bestilt Alarmkomponenten via hjemmesiden www.meretryg.dk.

"Låne- og brugervilkår" betyder disse almindelige Låne- og brugervilkår for Alarmkomponent.

"Styringsapp" betyder Verisures App.

"Tryg Forsikring" betyder Tryg Forsikring A/S, CVR-nr. 24 26 06 66.

"Verisure" betyder Verisure A/S, CVR-nr. 25 01 92 02.

2 Anvendelse og baggrund

2.1 Tryg Forsikring har som en del af forsikringsaftalen med Kunden tilbudt Kunden en Alarmkomponent til bestilling og levering via Verisure. Ved bestillingen af Alarmkomponenten via hjemmesiden www.meretryg.dk har Kunden accepteret og tiltrådt disse Låne- og brugervilkår.

2.2 Disse Låne- og brugervilkår finder anvendelse i forhold til Kundens lån og brug af Alarmkomponenten.

2.3 Alarmkomponenten og Styringsapp er et do-it-yourself (DIY) overvågningssystem via en app på Kundens smartphone og/eller tablet. For at Kunden kan aktivere den tilknyttede Styringsapp skal Kunden oprette en konto under "Mine Sider" på Verisures hjemmeside www.verisure.dk.

2.4 Eventuel betaling for Alarmkomponenten er udelukkende et anliggende mellem Tryg Forsikring og Kunden. Verisure har alene stillet Alarmkomponenten til rådighed for Kunden efter aftale med Tryg forsikring og i henhold til betingelserne i disse Låne- og brugervilkår.

2.5 I forbindelse med leveringen af Alarmkomponenten via Verisure har Kunden modtaget nogle tilknyttede skilte. Skiltene må alene anvendes på den adresse, hvor Alarmkomponenten anvendes.

3 Ejendomsret til alarmkomponenten og skilte

3.1 Ejendomsretten til Alarmkomponenten og skiltene tilkommer fuldt ud Verisure og Kunden har alene en låne- og brugsret til Alarmkomponenten og skiltene. Ved forsikringsaftalens ophør mellem Kunden og Tryg Forsikring skal Alarmkomponenten og skiltene returneres til Verisure, jf. punkt 7, medmindre andet er aftalt.

4 Ansvar for skader og bortkomst

4.1 Kunden er ansvarlig for enhver skade på Alarmkomponenten, ligesom Kunden er ansvarlig for enhver bortkomst af Alarmkomponenten.

4.2 Hvis Alarmkomponenten beskadiges, kan Kunden efter nærmere Aftale med Tryg Forsikring få stillet en erstatningskomponent til rådighed. Lånet og brugen af erstatningskomponenten vil være underlagt disse Låne- og brugervilkår.

5 Fejl og mangler ved alarmkomponenten

5.1 Såfremt det konstateres, at den udlånte Alarmkomponent er fejlbehæftet, er Verisure i henhold til aftale med Tryg forsikring, efter eget valg, forpligtet til enten at afhjælpe fejlen, eller levere en ny Alarmkomponent til Kunden.

6 Verisures ansvar mv.

6.1 Verisure er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler, idet Verisure dog aldrig er ansvarlig for (a) indirekte tab eller følgeskader, (b) tab eller mangler som følge af force majeure-tilstande eller (c) skader, som Kunden kunne have forsikret sig mod i et dansk forsikringsselskab.

6.2 Verisure kan alene gøres ansvarlig for skader, mangler eller tab, der direkte kan henføres til Alarmkomponenten. Verisure kan således ikke gøres ansvarlig for skader, mangler eller tab, der skyldes dele eller ydelser leveret af andre end Verisure.

6.3 I forhold til personskade og forbrugertingsskade (produktansvar) er Verisure alene ansvarlig, såfremt det kan bevises og dokumenteres, at personskaden eller forbrugertingsskaden er forårsaget direkte af en defekt ved en Alarmkomponent og/eller Styringsapp.

6.4 Verisure er ikke ansvarlig for erhvervstingsskader.

6.5 Verisure er ikke ansvarlig for skader på elektronisk udstyr, hvorpå der downloades, installeres eller anvendes applikationer (Styringsapp) til brug for Alarmkomponenten. Ligeledes er Verisure uden ansvar for tab som følge af misbrug, hacking, nedbrud eller anden skade relateret til Kundens brug af Verisures programmer og applikationer (Styringsapp).

6.6 Verisure er uden ansvar i tilfælde af, at GSM-nettet eller internettet ikke leverer SMS, PUSH eller email til Kunden.

6.7 Verisure er ikke ansvarlig for misbrug af Kundens koder eller kodeord.

6.8 Verisures ansvar over for Kunden i forhold til Alarmkomponenten og/eller Styringsapp kan under ingen omstændigheder overstige DKK 50.000 pr. år, medmindre andet følger af præceptiv lovgivning.

6.9 Hvis Kunden mener at have et krav mod Verisure, skal Kunden straks give Verisure skriftlig meddelelse herom.

7 Varighed, ophør og returnering af alarmkomponenten

7.1 Kundens låne- og brugsret til Alarmkomponenten under disse Låne- og brugervilkår er alene gældende, så længe Kunden har en forsikringsaftale hos Tryg Forsikring, som berettiger til en Alarmkomponent.

7.2 Ved forsikringsaftalens ophør mellem Kunden og Tryg Forsikring skal Kunden uden ugrundet ophold sørge for, at Alarmkomponenten bliver returneret til Verisure i fuldt funktionsdygtig stand, dog bortset fra almindelig slid og ælde. Kunden skal også uden ugrundet ophold sørge for, at skiltene bliver returneret til Verisure.

8 Overdragelse

8.1 Kunden er ikke berettiget til at overdrage Alarmkomponenten og skiltene til andre.

9 Behandling af personoplysninger

9.1 Eventuelle personlysninger i forhold til Kunden behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning.

10 Kontakt

10.1 Spørgsmål til Alarmkomponenten og/eller Styringsapp kan rettes til Verisure, Hovedvejen 2, 2600 Glostrup, telefonnummer 7022 8855 eller kc@verisure.com.

11 Ændringer

11.1 Verisure forbeholder sig retten til at ændre disse Låne- og brugervilkår. Varsling af ændringer vil ske på Verisures hjemmeside, via elektronisk post (herunder SMS, email eller Styringsapp) eller via almindelig post. Ganske uvæsentlige ændringer kan varsles via Verisures hjemmeside.

12 Lovvalg

12.1 Disse Låne- og brugervilkår er underlagt dansk ret.

13 Site policy, cookiepolitik og persondatapolitik

Verisure A/S - Almindelige låne- og brugervilkår, version 1.1, 1. december 2017